متن ترانه زیبای بزن باران از محمد و حبیب

بزن باران بهاران فصل خون است /بزن باران که صحرا لاله گون است /بزن باران که به چشمان یاران /جهان تاریک و دریا واژگون است /بزن باران که به چشمان یاران /جهان تاریک و دریا واژگون است /بزن باران بهاران فصل خون است /بزن باران که صحرا لاله گون است /بزن باران که دین را دام کردند /شکار خلق و صید خام کردند /بزن باران خدا بازیچه ای شد /که با آن کسب ننگ و نام کردند /بزن باران به نام هرچه خوبیست /به زیر آوار گاه پایکوبیست /مزار تشنه جویباران پر از سنگ /بزن باران که وقت لای روبیست /بزن باران بهاران فصل خون است /بزن باران که صحرا لاله گون است /بزن باران و شادی بخش جان را /بباران شوق و شیرین کن زمان را /به بام غرقه در خون دیارم /به پا کن پرچم رنگین کمان را بزن باران که بیصبرند یاران /نمان خاموش! گریان شو! بباران! /بزن باران بشوی آلودگی را /ز دامان بلند روزگاران /بزن باران بهاران فصل خون است /بزن باران که صحرا لاله گون است /بزن باران که دین را دام کردند /شکار خلق و صید خام کردند /بزن باران خدا بازیچه ای شد /که با آن کسب ننگ و نام کردند /بزن باران به نام هرچه خوبیست /به زیر آوار گاه پایکوبیست /مزار تشنه جویباران پر از سنگ /بزن باران که وقت لای روبیست /بزن باران بهاران فصل خون است /بزن باران که صحرا لاله گون است

+ نوشته شده توسط بنیامین در و ساعت |